REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.0.344 t.j.) przez Kancelarie Radcy Prawnego Małgorzatę Koszyk, zwaną dalej Kancelarią lub Usługodawcą.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Kancelaria lub Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszyk, ul. Rynek 1B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, 

Nip: 2810062531;

 1. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność   do czynności prawnych, podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną korzystający z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię na odległość;
 2. Strona internetowa – strona internetowa Kancelarii pod adresem https://www.radca-strzelce.pl
 3. Usługa lub Usługi – usługi prawne świadczone drogą elektroniczną   

przez Kancelarię na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 1. ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18   

lipca 2002r. (Dz. U. 2020.0.344 t.j.).

 1. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w formie porad prawnych on-line realizowanych za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii działającej pod adresem: https://radca-strzelce.pl, poprzez pocztę elektroniczną:kancelaria@radca-strzelce.pl lub drogą telefoniczną.
 2. Zapytania za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość może kierować do Kancelarii każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot uprawniony do reprezentowania osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, ale posiadających zdolność prawną, dalej zwani „Klientami”.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług prawnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z usług prawnych Kancelarii oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności i od tej chwili Klient zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2

Zasady korzystania z usług

 

 1. Korzystanie z usług prawnych Kancelarii jest całkowicie dobrowolne.
 2. Usługi świadczone przez Kancelarię są świadczone za wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie przez Kancelarię w oparciu o przekazane przez Klienta informacje pozwalające oszacować wymagany nakład pracy oraz stopnień skomplikowania sprawy.
 3. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z informacją o konieczności uwzględnienia podatku VAT.
 4. Za wykonaną usługę, Kancelaria wystawia Klientowi rachunek lub na wniosek Klienta fakturę VAT. 
 5. W ramach serwisu Kancelaria świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych lub sporządzaniu projektów umów lub pism procesowych.
 6. Kancelaria przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania rzetelności i należytej staranności.
 7. Klient w celu uzyskania e-porady przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Usługodawcą.
 8. Kancelaria wykonuje Usługę w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Klient zobowiązany jest do współpracy z Kancelarią i niezwłocznego udzielania niezbędnych wyjaśnień.
 9. Warunkiem korzystania z formularza porady elektronicznej (e-porada) poprzez serwis www.radca-strzelce.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z odpłatnych usług, zwana dalej Klientem, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zadanie pytania oraz uiszczenie opłaty za usługę oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie porady na podany adres e-mail lub odebranie porady w siedzibie firmy.
 10. W celu uzyskania usługi prawnej Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu. Wysłanie zapytania jest bezpłatne.
 11. Po otrzymaniu zapytania przez Kancelarię, Klient niezwłocznie, nie później niż do 3 dni roboczych otrzyma zwrotną informację czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych usług przez Kancelarię, o warunkach zrealizowania usługi, wysokości wynagrodzenia, terminie jej wykonania oraz ewentualne pytania dodatkowe umożliwiające udzielenie prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Kancelaria może zażądać dostarczenia przez Klienta koniecznych dokumentów w postaci skanu dokumentu mailem, faksem lub pocztą.
 12. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wskazanego przez Klienta terminu wykonania usługi.
 13. Wszelkie koszty postępowania, takie jak m.in. opłaty sądowe, opłaty skarbowe, zaliczki na koszty, koszty dokonania wpisów itp. pozostają po stronie Klienta. Kancelaria każdorazowo uprzedza Klienta o konieczności poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością.
 14. W razie zgody na zaproponowane warunki wykonania usługi, Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Kancelarii. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu i akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 15. Uzgodniony termin wykonania usługi biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Kancelarii.
 16. Odpowiedź (porada prawna, opinia prawna, pismo) przesyłana jest w sposób wybrany przez klienta w formularzu tzn. pocztą elektroniczną,  listem poleconym, pocztą priorytetową lub pocztą kurierską.
 17. Za chwilę wykonania usługi uważa się przesłanie Klientowi odpowiedzi pocztą elektroniczną lub zgłoszenie przez Kancelarię w drodze korespondencji elektronicznej, gotowości przekazania odpowiedzi w innej formie wskazane przez Klienta.
 18. W przypadku uznania przez Kancelarię, że zlecona do wykonania przez Klienta Usługa jest niemożliwa do wykonania, Kancelaria niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta i umożliwi mu rezygnację z Usługi za zwrotem uiszczonego wynagrodzenia.
 19. Kancelaria, po uprzednim porozumieniu się z Klientem, zastrzega możliwość zrealizowania umowy w częściach, a także umożliwienie Klientowi odstąpienia od umowy z powyższego powodu, w zakresie części lub całości przedmiotu umowy.
 20. W przypadku konieczności przesłania przez Klienta wskazanych przez Kancelarię dokumentów termin do wykonania usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą ich otrzymania przez Kancelarię.
 21. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, niezwłocznie po wykonaniu umowy Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą fakturę VAT za wykonaną usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 22. Kancelaria nie świadczy usług w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.

 

 

 

§ 3

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zarówno Klient, jak i Kancelaria mają prawo do rozwiązania zawartej umowy w każdym czasie i bez podania przyczyn. W sytuacji skorzystania z tego prawa przez którąkolwiek ze Stron Kancelarii przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia za wykonaną już Usługę.
 2. Kancelaria ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy:

1.Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania   

   Usługi lub nie przesłał żądanych przez Kancelarię, niezbędnych do   

    wykonania Usługi dokumentów w ustalonym terminie,

                     2. jest wymagany osobisty kontakt z Kancelarią w celu wykonania    

                         Usługi, a nie będzie on możliwy z winy Klienta;

                     3. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego 

4. Klient poda nieprawdziwe informacje bądź celowo wprowadzi w błąd Kancelarię

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria, bez uprzedniego               

           powiadomienia o wydłużeniu terminu realizacji Usługi nie zrealizuje jej                             

           w umówionym terminie.

 1. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą staranności oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 2. Klient ma również prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, 

           w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał         

           zapłaty. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o 

           odstąpieniu od  umowy odbywa się poprzez przesłanie oświadczenia drogą  

           elektroniczną na adres e-mail Kancelarii: kancelaria@radca-strzelce.pl

 

 

§ 4

 

Ochrona danych

 

 1. W celu prawidłowego wykonania usługi prawnej Kancelaria przetwarza dane osobowe Klientów oraz osób trzecich w niezbędnym zakresie, 

w szczególności dane zawarte w dokumentacji przekazanej Kancelarii dla potrzeb realizacji zleconej usługi prawnej.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, dostępne są                        w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Kancelarii.        

 

§ 5

Reklamacje

 

1.Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej lub terminu wykonania    

   usługi prawej może złożyć reklamację w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od      

   otrzymania usługi.

2.Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna      

   zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie   

   przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę                              

   i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

3.Reklamację należy złożyć na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

4.Czas rozpoznania reklamacji przez Kancelarię to 14 dni roboczych od dnia  

   otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń wyłącznie do wysokości rzeczywiście poniesionej straty na drodze postępowania sądowego, lecz nie wyższej niż dziesięciokrotność wartości wynagrodzenia.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do Regulaminu możliwy jest nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii w sposób umożliwiający jego pobranie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie.

 1. W momencie zaakceptowania Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią 

a Klientem, zostaje poddane właściwości sądów powszechnych zgodnie                        z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w związku z wykonywaną usługą i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania przy zachowaniu pełnej poufności przekazanych treści. Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię następuje zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem siły wyższej.

 

 

 

 

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszyk z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich 66-500, przy ul. Rynek 1B, przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.