KOSZYK

KANCELARIA PRAWNA

O KANCELARII​​

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Koszyk

Kancelaria prawna wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem Klientów biznesowych oraz indywidualnych. W zakres oferty wchodzą: udzielanie porad prawych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja Klientów przed urzędami oraz instytucjami, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Kancelaria zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi, spadkowymi, przygotowywaniem i negocjowaniem umów, sprawami z zakresu prawa pracy, sprawami administracyjnym, sprawami karnymi oraz wykroczeniami. W zakresie ochrony praw zwierząt, Jeśli Kancelaria uzna to za niezbędne, świadczy takie usługi PRO BONO.

ZESPÓŁ

Obsługa prawna klientów jest wykonywania przede wszystkim zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Wszelkie informacje przekazywane przez klientów kancelarii są poufne i objęte tajemnicą zawodową. Priorytetem Kancelarii jest zaangażowanie w sprawę oraz sprawny kontakt z klientem. W kancelarii panują klarowne zasady rozliczania się za obsługę prawną. Pragniemy przekładać język prawniczy na jak najbardziej zrozumiały dla naszych klientów. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całej Polski, dzięki współpracy z innymi kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi, komornikami, notariuszami oraz aplikantami.

Radca Prawny
Małgorzata Koszyk

Studia magisterskie ukończyłam w 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniłam pracę magisterską pt.: „Interwencja uboczna w procesie cywilnym”. Następnie rozpoczęłam aplikację radcowską w Szczecinie, a w 2021 roku pozytywnie zdałam egzamin zawodowy oraz uzyskałam wpis na listę radców prawnych. Jestem wpisana na listę radców prawnych w Szczecinie (nr wpisu RZ 01267). W międzyczasie zdobywałam wiedzę jako wolontariusz oraz asystent adwokata oraz radcy prawnego w kancelaria prawnych, a także na praktykach w sądach oraz odbywając staże w kancelariach adwokackich, a także jako osoba na stanowisku asystenta radcy prawnego w kancelarii radcowskiej.

Moim priorytetem jest dobro klienta i pełne zaangażowanie w ochronę jego interesów. W zakresie rozliczeń z klientem kieruję się przejrzystością i pełną transparentnością przy ustalaniu honorarium Kancelarii.

Zapraszam do współpracy.
Radca Prawny

Małgorzata Koszyk

USŁUGI

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszyk oferuje swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną w zakresie zawierania i wykonywania umów, dochodzenia roszczeń i należności wynikających z czynności cywilnoprawnych, a także prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego.
W szczególności Kancelaria:  

 • sporządza wszelkiego rodzaju pisma procesowe,
 • sporządza projekty umów, porozumień etc., opiniuje je wskazując na potencjalne zagrożenia wynikające z treści umów, doradzając oraz proponując zmiany do tych umów, a także prowadząc mediacje w tym zakresie,
 • prowadzi sprawy spadkowe w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku wydziedziczenie oraz zachowek,
 • zajmuje się sprawami o odszkodowanie związane z wypadkami komunikacyjnymi w tym o zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, odszkodowanie w razie śmierci osoby bliskiej a także w sprawach o ustanowienie renty,
 • prowadzi sprawy o zapłatę,
 • reprezentuje swoich Klientów przed sądami,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należnych im praw,

Kancelaria świadczy usługi polegające na obronie klienta na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż do etapu postępowania wykonawczego. Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone oraz innych uczestników postępowania. W tym zakresie sporządza m.in. subsydiarne i prywatne akty oskarżenia.

Kancelaria radcy Prawnego Małgorzata Koszyk świadczy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, sporządza oraz opiniuje projekty umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, etc., podejmuje działania prawne w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez osoby trzecie postanowień obowiązujących umów.

W szczególności Kancelaria:

 • prowadzi postępowania z zakresu prawa spadkowego,
 • przygotowuje projekty umów dotyczące zniesienia współwłasności, w tym umów o dział spadku, a także prowadzi postępowania przed sądem lub notariuszem w sprawach zniesienia współwłasności,
 • prowadzi postępowania posesoryjne oraz windykacyjne z zakresu odzyskania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie
 • prowadzi postępowania sądowe w sprawach zasiedzenia nieruchomości,
 • prowadzi postępowania w sprawach ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebności drogi koniecznej,
 • służy pomocą w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez postanowień obowiązujących umów,

Sprawy rodzinne to tematyka bardzo trudna i zarazem „delikatna”. Kancelaria gwarantuje wysoką jakość usług i życzliwe oraz empatyczne podejście. Sprawy rodzinne zazwyczaj , są bardzo silnym przeżyciem dla Stron jak i dzieci. W sytuacji silnego konfliktu radca prawny, który potrafi nie nasilać istniejącego już konfliktu jest niezbędny, gdyż zazwyczaj Strony bardzo emocjonalnie podchodzą do sprawy. Radca prawny powinien umieć rozmawiać ze Stronami i potrafić wypracować najlepsze porozumienie. Potrzeby jest zaufany radca prawny bądź zaufany adwokat.

W szczególności Kancelaria zajmuje się sprawami:

 • o rozwód/separację,
 • pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia/ograniczenia kontaktów,
 • ustalenia/ograniczenie/uchylenie prawa do alimentów,
 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • zaprzeczenia ojcostwa

Kancelaria Prawna Małgorzata Koszyk pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej polskich podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie.

W szczególności Kancelaria:

 • doradza w sprawach pracowniczych,
 • sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i konsultacji,
 • sporządza i weryfikuje umowy i pisma,
 • reprezentuje swoich Mocodawców wobec pracowników, kontrahentów, wierzycieli, dłużników, w postępowaniach przed Sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, a także przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzi windykacje należności, dochodzimy należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne,
 • prowadzi mediacje i negocjacje

WYNAGRODZENIE

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem, po zapoznaniu się ze specyfikacją sprawy. Każdorazowa wycena musi uwzględniać stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład pracy oraz miejsca świadczenia usług. W przypadku spraw majątkowych wpływ na wysokość honorarium ma wartość przedmiotu sporu. Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m.in. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez klienta.

W KANCELARII OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE SPOSOBY USTALANIA WYNAGRODZENIA:

To jednorazowe wynagrodzenie za wykonywane czynności. Ta forma rozliczenia stosowana jest w sprawach typowych, gdzie z góry można określić czas pracy, należy do nich udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pism, przygotowywanie projektu umowy, prowadzenie spraw sądowych.

stała stawka godzinowa. Wysokość całościowego wynagrodzenia za określone czynności uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Ta forma rozliczenia skierowana jest do podmiotów, które potrzebują pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze czasu. Zalecana jest przy takich czynnościach jak: udział w negocjacjach, spotkaniach wymagających obecności prawnika itp. Szczegółowy wykaz czynności wraz z czasem pracy stanowi załącznik do faktury przekazywanej klientowi.

Stosowane jest przy stałej obsłudze prawnej. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego klient ma z góry ustaloną liczbę godzin pomocy prawnej przypadającą miesięcznie, po przekroczeniu limitu dodatkowe godziny rozliczane są według stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z klientem.

ustalane indywidualnie, w zależności od wartości przedmiotu sporu i nakładu pracy Kancelarii.

rozliczenie obejmuje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia kwotowego oraz dodatkowe honorarium w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy. W ramach tego systemu rozliczenia wysokość składowych wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej z Klientem umowie, a premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Małgorzata Koszyk

ul. Rynek 1b, 66-500 Strzelce Krajeńskie

+48 797 501 242

kancelaria@radca-strzelce.pl

NIP 2810062531
REGON 525308183

Numer rachunku bankowego:
44 1020 1967 0000 8202 0383 7572

Godziny działania kancelarii:

poniedziałek 14:00 do 18:30
wtorek – piątek 09:00 do 15:00

Możliwe jest również umówienie spotkania poza godzinami pracy kancelarii.

+48 797 501 242

Formularz kontaktowy

kancelaria@radca-strzelce.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

PORADY PRAWNE ONLINE​

Pomagamy również na odległość na odległość

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszyk świadczy także usługi on–line dla osób, które nie mogą osobiście przybyć do siedziby Kancelarii w Strzelcach Krajeńskich. Usługa ta polega na udzieleniu pomocy prawnej w formie elektronicznej. Za pośrednictwem poniższego formularza istnieje możliwość uzyskania porady prawnej, opinii prawnej bądź sporządzenia pisma procesowego lub wzoru umowy. Z usług online korzystają klienci z terenu całego kraju oraz Klienci mieszkający poza granicami Polski.

FORMULARZ KONTAKTOWY - PORADA ONLINE